Vážená dotknutá osoba,

radi by sme Vás informovali o tom, akým spôsobom a za akým účelom spracúvame, ako prevádzkovateľ, Vaše osobné údaje. Zároveň by sme Vám chceli priblížiť Vaše práva na úseku ochrany osobných údajov.

S akýmikoľvek otázkami alebo pri uplatňovaní Vašich práv v oblasti ochrany osobných údajov sa na nás, prosím, obracajte priamo prostredníctvom kontaktov uvedených nižšie.

Bližšie údaje o podmienkach, za ktorých spracúvame Vaše osobné údaje, nájdete v nasledujúcich častiach tohto dokumentu.

Kto je prevádzkovateľ a aké sú jeho kontaktné údaje?

Prevádzkovateľom osobných údajov sú v súlade s príslušnou legislatívou na úseku ochrany osobných údajov nasledovné spoločnosti (v závislosti od toho, vo vzťahu ku ktorej spoločnosti je dotknutá osoba klientom, potenciálnym klientom, zamestnancom týchto subjektov, štatutárnym zástupcom, konečným užívateľom alebo inou osobou, ktorej osobné údaje sú spracúvané v spojitosti s poskytovaním poradenských služieb):

 • AVENIAS Tax, s. r. o., so sídlom: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava- mestská časť Ružinov, IČO: 48 332 712, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 106652/B;
 • AVENIAS Tax Slovensko, s. r. o., so sídlom: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 454 498, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 113399/B;
 • AVENIAS Compliance, s. r. o., so sídlom: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 50 974 955, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 121604/B;
 • A Law, s. r. o., advokátska kancelária so sídlom: Prievozská 4D, 821 09 Bratislava – mestská časť Ružinov, IČO: 52 078 451, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 132702/B

(ďalej spolu len „AVENIAS spoločnosti“).

 

Sme Vám k dispozícii prostredníctvom nasledovných kontaktných údajov:

 

AVENIAS Tax & Legal

Regus Business Centre, Apollo II, Blok E

Prievozská 4D

821 09 Bratislava

tel: +421 915 758 804, +421 915 758 808, +421 915 758 959

legal@avenias.com; https://www.avenias.com/kontakt/

 

Na aké účely a na akom právnom základe spracúvame Vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame, v závislosti od konkrétnej spracovateľskej operácie a jej právneho základu, predovšetkým na nasledovné účely:

 

 • Daňové poradenstvo
 • spracúvanie údajov za účelom poskytovania služieb daňového poradenstva na základe zmluvy uzatvorenej s klientom;
 • právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností, ktoré daňovému poradcovi vyplývajú zo zákona č. 78/1992 Zb. o daňových poradcoch a Slovenskej komore daňových poradcov v znení neskorších predpisov a z iných súvisiacich predpisov;

 

 • Odborné poradenské služby
 • spracúvanie údajov za účelom poskytovania odborného poradenstva (iného než daňového alebo právneho poradenstva) poradenstva na základe zmluvy uzatvorenej s klientom;
 • právnym základom spracúvania je buď plnenie zmluvnej povinnosti, výkon opatrení pred uzavretím zmluvy alebo oprávnený záujem AVENIAS spoločnosti na riadnom poskytnutí služby (v prípade ak dotknutá osoba nie je priamo zmluvnou stranou vzťahu, ktorého sa týka predmetná spracovateľská činnosť);

 

 • Právne služby
 • spracúvanie údajov za účelom poskytovanie právnych služieb advokátskou kanceláriou na základe zmluvy uzatvorenej s klientom;
 • právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností advokátskej kancelárie, ktoré jej vyplývajú zo zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov;

 

 • AML procedúry
 • spracúvanie údajov za účelom plnenia povinností prevádzkovateľa v oblasti predchádzania legalizácie príjmov z trestnej činnosti a financovania terorizmu;
 • právnym základom spracúvania je plnenie zákonných povinností, ktoré AVENIAS spoločnostiam vyplývajú zo zákona č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov;

 

 • Prijatie do zamestnania
 • spracúvanie údajov za účelom zaradenia medzi uchádzačov o zamestnanie v AVENIAS spoločnostiach s cieľom obsadenia voľného pracovného miesta;
 • právnym základom spracúvania je súhlas uchádzača / kandidáta na obsadzovanú pozíciu;

 

 • Registratúra
 • spracúvanie údajov za účelom správy registratúrnych záznamov AVENIAS spoločností;
 • právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti, ktoré AVENIAS spoločnostiam vyplývajú zo zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a akékoľvek iné predpisy, ktoré vykonávajú uvedené zákony alebo ukladajú povinnosti v oblasti správy registratúry;

 

 • Účtovníctvo
 • spracúvanie údajov za účelom vedenia účtovníctva AVENIAS spoločností;
 • právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti, ktoré AVENIAS spoločnostiam vyplývajú zo zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a akékoľvek iné predpisy, ktoré vykonávajú uvedené zákony alebo ukladajú povinnosti v oblasti vedenia účtovníctva;

 

 • Marketing
 • spracúvanie údajov za účelom marketingu vlastných služieb AVENIAS spoločností;
 • právnym základom spracúvania je náš oprávnený záujem, ktorým je propagácia našich vlastných služieb;

 

 • Uplatňovanie práv dotknutých osôb
 • spracúvanie údajov za účelom uľahčenia výkonu a samotného výkonu práv dotknutej osoby v oblasti ochrany osobných údajov;
 • právnym základom spracúvania je plnenie zákonnej povinnosti, ktoré AVENIAS spoločnostiam vyplývajú zo zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov);

 

 • Ochrana práv prevádzkovateľa
 • spracúvanie údajov za účelom ochrany práv a právom chránených záujmov AVENIAS spoločností;
 • právnym základom spracúvania je náš oprávnený záujem, a to za predpokladu, že Vaše záujmy a základné práva a slobody neprevažujú náš oprávnený záujem;

 

Aké kategórie osobných údajov spracúvame?

Predmetom nášho spracúvania osobných údajov je predovšetkým všeobecná kategória osobných údajov (napr. meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, emailová adresa, či iné údaje, ktoré sa môžu vyskytnúť v podkladoch nevyhnutných na poskytnutie služieb). Konkrétny rozsah spracúvaných údajov závisí od účelu, na ktorý údaje spracúvame.

Radi by sme upozornili, že podklady, ktoré spracúvame pri poskytovaní poradenských služieb, môžu vo výnimočných prípadoch obsahovať aj osobitnú kategóriu osobných údajov.

 

Čo v prípade neposkytnutia osobných údajov?

V prípade spracúvania Vašich osobných údajov v rámci:

 • plnenia zákonnej povinnosti, neposkytnutie potrebných údajov má za následok, že nemôžeme vykonať úkon, s ktorým je spojená predmetná zákonná požiadavka poskytnutia údajov (napr. nemožnosť vykonať identifikáciu alebo overenie identifikácie v zmysle zákona o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu);
 • uzatvorenia alebo plnenia zmluvy, ktorou ste zmluvnou stranou, neposkytnutie potrebných údajov má za následok, že nemôžeme uzavrieť predmetnú zmluvu, respektíve plniť zmluvné povinnosti.

 

Ako spracúvame Vaše osobné údaje?

Spracúvanie Vašich údajov môže byť manuálne, ale aj automatizované, ktoré prebieha v našich informačných systémoch alebo v informačných systémoch našich sprostredkovateľov.

Vaše osobné údaje spracúvame prostredníctvom vybraných zamestnancov alebo členov štatutárneho orgánu. V tejto súvislosti dbáme o to, aby k Vašim osobným údajom mali prístup len poverené a vyškolené osoby, a aby zachovávali mlčanlivosť o všetkých údajoch (osobných či iných), o ktorých sa dozvedeli pri plnení svojich povinností.

 

Ako získavame Vaše údaje?

Osobné údaje získavame primárne priamo od Vás, napríklad z komunikácie, z identifikácie v zmluve, podaní, emailu alebo prostredníctvom iných elektronických foriem komunikácie.

V niektorých prípadoch ale získavame údaje aj od tretích osôb, ako napríklad od Vašich zákonných zástupcov alebo zamestnávateľov, prípadne od verejných orgánov alebo z verejne dostupných informácií (napr. z verejných registrov).

 

Komu Vaše osobné údaje sprístupňujeme?

V závislosti od účelu spracúvania údajov môžeme Vaše údaje sprístupňovať a poskytovať:

 • príslušným orgánom štátnej správy a verejnej moci (napr. správcovi dane);
 • jednotlivým AVENIAS spoločnostiam;
 • orgánom činným v trestnom konaní;
 • príslušným súdom.

Vaše osobné údaje však sprístupňujeme len v nevyhnutnom rozsahu a v podobe nutnej k dosiahnutiu účelov uvedených v tomto dokumente alebo na splnenie povinnosti uloženej zákonom.

 

Kde Vaše osobné údaje spracúvame?

Vaše osobné údaje spracúvame len v Európskej únii.

 

Ako dlho Vaše osobné údaje uchovávame?

Vaše osobné údaje vo všeobecnosti uchovávame po dobu stanovenú právnymi predpismi (najmä zákonom č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov), zmluvou, či po dobu trvania nášho oprávneného záujmu.

Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu plnenia našej zákonnej povinnosti, uchovávame po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi.

Osobné údaje, ktoré spracúvame z dôvodu plnenia zmluvy, uchovávame po dobu platnosti zmluvy a následne dokiaľ trvá náš oprávnený záujem (spravidla po dobu trvania premlčacích lehôt, kedy môžeme mať záujem uplatňovať alebo obhajovať naše právne nároky, a v prípade začatia súdneho alebo obdobného konania, po dobu tohto konania a následne po dobu uplynutia lehôt pre podanie mimoriadnych opravných prostriedkov a počas konania po podaní mimoriadnych opravných prostriedkov).

Vaše údaje nebudeme uchovávať dlhšie ako je to potrebné.

 

Aké sú Vaše práva na úseku ochrany osobných údajov?

V zmysle príslušnej legislatívy na úseku ochrany osobných údajov (ak všeobecne záväzný právny predpis neustanovuje inak), máte právo:

 • na informácie ohľadom spracúvania Vašich osobných údajov;
 • na prístup ku svojim osobným údajom, vrátane práva získať kópiu Vašich údajov, ktoré spracúvame;
 • na prenosnosť svojich údajov, ktoré ste nám poskytli (v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte), a ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu, v rámci plnenia zmluvy alebo na základe Vašej žiadosti pred uzavretím zmluvy, a ktoré sú spracúvane automatizovane; môžete vzniesť požiadavku, aby sme Vaše údaje poskytli inému prevádzkovateľovi – to však môžeme zabezpečiť len v prípade, že je takýto prenos technicky možný;
 • na opravu chybných údajov kde prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných dát je možné doplniť nekompletné osobné údaje či pridať dodatočné údaje. Ak je správnosť Vašich údajov sporná, môžete požiadať o obmedzenie ich spracúvania po dobu, kedy budeme ich správnosť overovať;
 • na obmedzenie spracúvania údajov za stanovených podmienok, pri ktorom údaje budeme uchovávať, ale nebudeme ich inak používať;
 • požiadať o vymazanie svojich osobných údajov, avšak len v prípadoch stanovených legislatívou na úseku ochrany osobných údajov, a to napríklad ak:
 • Vaše údaje už pre nás nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
 • sú Vaše údaje spracúvané na základe Vášho súhlasu, a tento súhlas ste odvolali;
 • nesúhlasíte so spracúvaním Vašich osobných údajov na základe nášho oprávneného záujmu; kým budú Vaše záujmy overené, spracúvanie obmedzíme a ak budú mať Vaše práva prednosť, údaje na Vašu žiadosť vymažeme;
 • ak ste udelil(a) súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, môžete tento súhlas kedykoľvek odvolať, a to osobne alebo s využitím našich kontaktných údajov;
 • nás kontaktovať, prostredníctvom kontaktov uvedených v tejto informácii o spracúvaní osobných údajov. Kontaktovať by ste nás mali tiež v prípade, ak si myslíte, že sme porušili Vaše práva vyplývajúce z právnych predpisov na ochranu osobných údajov;
 • ak sa domnievate, že došlo v súvislosti so spracúvaním údajov k porušeniu Vašich práv alebo ste boli priamo dotknutý na svojich právach na úseku ochrany osobných údajov, máte právo obrátiť sa na príslušný dozorný orgán (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, adresa Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava – Ružinov) alebo príslušný súd.

 

V čom spočíva Vaše právo namietať?

Máte právo kedykoľvek namietať  proti spracúvaniu Vašich osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe nášho oprávneného záujmu. Ak si prajete vzniesť takúto námietku, môžete tak urobiť osobne alebo s využitím našich kontaktných údajov.

V prípade ak zistíme, že náš oprávnený záujem preváži nad Vašimi právami a slobodami, môžeme v spracúvaní Vašich osobných údajov pokračovať. Ak bude Vaša námietka uznaná za oprávnenú, môže to znamenať, že nebudeme naďalej Vaše osobné údaje za daným účelom spracúvať.

 

Ako často aktualizujeme túto informáciu?

Túto informáciu o spracúvaní osobných údajov priebežne kontrolujeme a môžeme ju príležitostne meniť (najmä s cieľom dodržať súlad s právnymi predpismi a postupmi ochrany osobných údajov). Aktualizované verzie budú k dispozícii na našom webovom sídle.